مطالب

حوزه(هاي) تحت پوشش: مهندسي برق و الكترونيك 

تاريخ برگزاري: 30 ارديبهشت 1393 تا 1 خرداد 1393

برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی - تهران - دانشگاه شهید بهشتی
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
پذيرش مقاله:1392/9/9
نتيجه مقاله:1392/12/1

بیست و دومین کنفرانس برق ایران